ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250004200067770765114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک راور موسوي قم حسني 400 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250004200066705366114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک باسمنج موسوي قم عهدنو 400 9918 8000 110200 120118
3 بسته 571250004200065620079114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم ذاکري 400 9918 8000 110200 120118
4 بسته 571250004200064550799114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک دهبارز موسوي قم آردين 400 9918 8000 110200 120118
5 بسته 571250004200063470057114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اروميه موسوي قم حيدري 400 9918 8000 110200 120118
6 بسته 571250004200062400067114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمانشاه موسوي قم يوسفي 400 9918 8000 110200 120118
7 بسته 571250004200061320000114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم خانجاني 400 10080 8000 112000 122080
8 بسته 571250004200060250066114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سنندج موسوي قم رحيم زاده 400 9918 8000 110200 120118
9 بسته 571250004200059800038114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اراک موسوي قم رضايي 400 9378 8000 104200 113578
10 بسته 571250004200058720477114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک جويبار موسوي قم اميدوار 400 9918 8000 110200 120118
11 بسته 571250004200057650000114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم فلاح 400 10080 8000 112000 122080
12 بسته 571250004200056570007114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم بچاري 400 10674 8000 118600 129274
13 بسته 571250004200055500089114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک يزد موسوي قم دهقان 400 9918 8000 110200 120118
14 بسته 571250004200054420008114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم اسماعيلي 400 10080 8000 112000 122080
15 بسته 571250004200053350000114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم محمدي 400 10080 8000 112000 122080
16 بسته 571250004200052276148114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيبان موسوي قم نعماوي 400 9918 8000 110200 120118
17 بسته 571250004200051200000114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم ابوالقاسمي 400 10080 8000 112000 122080
18 بسته 571250004200050120000114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم قادري زاده 400 10080 8000 112000 122080
19 بسته 571250004200049670006114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم نيکفر 400 10674 8000 118600 129274
20 بسته 571250004200048600079114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم محمدي 400 9918 8000 110200 120118
21 بسته 571250004200047520063114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک آبادان موسوي قم گرداب 400 9918 8000 110200 120118
22 بسته 571250004200046450073114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کازرون موسوي قم دهقان 400 9918 8000 110200 120118
23 بسته 571250004200045370989114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خاش موسوي قم پورزنجاني 400 9918 8000 110200 120118
24 بسته 571250004200044300093114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نيشابور موسوي قم پهلوان 400 9918 8000 110200 120118
25 بسته 571250004200043229956114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک جالق موسوي قم رئيسي 400 9918 8000 110200 120118
26 بسته 571250004200042150000114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم محسن زاده 400 10080 8000 112000 122080
27 بسته 571250004200041070056114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اردبيل موسوي قم لطفي 400 9918 8000 110200 120118
28 بسته 571250004200040000755114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهرم موسوي قم بهادري 400 9918 8000 110200 120118
29 بسته 571250004200039550097114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بيرجند موسوي قم ابراهيم ابادي 400 9918 8000 110200 120118
30 بسته 571250004200038470006114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم موسوي 800 13446 8000 149400 162846
31 بسته 571250004200037400089114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک يزد موسوي قم خوشدل 800 12438 8000 138200 150638
32 بسته 571250004200036320009114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم اکبرين 800 13446 8000 149400 162846
33 بسته 571250004200035250075114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بوشهر موسوي قم خاني پور 800 12438 8000 138200 150638
34 بسته 571250004200034170008114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم فلاحيان 800 12258 8000 136200 148458
35 بسته 571250004200033100005114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز موسوي قم چرندابي 800 13446 8000 149400 162846
36 بسته 571250004200032020067114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمانشاه موسوي قم دارابي 800 12438 8000 138200 150638
37 بسته 571250004200031950083114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شاهين شهر موسوي قم کلبي آقا 800 11358 8000 126200 137558
38 بسته 571250004200030870795114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قشم موسوي قم جوکار 800 12438 8000 138200 150638
39 بسته 571250004200029420089114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک يزد موسوي قم دانشور 800 12438 8000 138200 150638
40 بسته 571250004200028350055114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مراغه-آذربايجان شرقي موسوي قم اسماعيلي 800 12438 8000 138200 150638
41 بسته 571250004200027270635114 1400/02/11 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرماهشهر موسوي قم محسني 800 12438 8000 138200 150638
0   جمع کل             21200 440748 328000 4897200 5337948