ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250004300278250938114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سرخس موسوي قم بگ زاده 450 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250004300277170008114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم سيدفتاحي 450 10080 8000 112000 122080
3 بسته 571250004300276109966114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مهرستان موسوي قم پيام 450 9918 8000 110200 120118
4 بسته 571250004300275020008114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم اسدالهي 450 10080 8000 112000 122080
5 بسته 571250004300274950000114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم عابديني 450 10080 8000 112000 122080
6 بسته 571250004300273870045114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زنجان موسوي قم احمدخاني 450 9918 8000 110200 120118
7 بسته 571250004300272800000114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم رحلتي 450 10080 8000 112000 122080
8 بسته 571250004300271720005114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز موسوي قم وظيفه 450 10674 8000 118600 129274
9 بسته 571250004300270650967114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کاشمر موسوي قم خزاغي 450 9918 8000 110200 120118
10 بسته 571250004300269200076114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمان موسوي قم اسحاقي 600 12438 8000 138200 150638
11 بسته 571250004300268129356114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شانديز موسوي قم صاحبي 950 12438 8000 138200 150638
12 بسته 571250004300267050000114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم جهانگيريان 950 12258 8000 136200 148458
13 بسته 571250004300266970947114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قوچان موسوي قم اسلامي 950 12438 8000 138200 150638
14 بسته 571250004300265900648114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک انديمشک موسوي قم توسلي 1300 14958 8000 166200 181158
15 بسته 571250004300264820004114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت موسوي قم محسن زاده 1300 14958 8000 166200 181158
16 بسته 571250004300263750076114 1400/02/12 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمان موسوي قم صالحي 3250 19458 8000 216200 235658
0   جمع کل             13350 189612 128000 2106800 2296412