ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250004400242550047114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بابل موسوي قم پورمحمد 400 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250004400241470065114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک همدان موسوي قم صابونچي 400 9918 8000 110200 120118
3 بسته 571250004400240400007114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم معين 400 10674 8000 118600 129274
4 بسته 571250004400239950068114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خرم آباد-لرستان موسوي قم جافري 400 9918 8000 110200 120118
5 بسته 571250004400238870000114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم جلالي 400 10080 8000 112000 122080
6 بسته 571250004400237800007114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم بچاري 400 10674 8000 118600 129274
7 بسته 571250004400236720047114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بابل موسوي قم بابازاده 400 9918 8000 110200 120118
8 بسته 571250004400235650000114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم عباسيان 400 10080 8000 112000 122080
9 بسته 571250004400234570000114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم گلزار 400 10080 8000 112000 122080
10 بسته 571250004400233500008114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم دادخواه 700 12258 8000 136200 148458
11 بسته 571250004400232420094114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بجنورد موسوي قم غلامپور 700 12438 8000 138200 150638
12 بسته 571250004400231350053114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ميانه موسوي قم منافي 700 12438 8000 138200 150638
13 بسته 571250004400230270094114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بجنورد موسوي قم وليزاده 700 12438 8000 138200 150638
14 بسته 571250004400229820000114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم نظري 700 12258 8000 136200 148458
15 بسته 571250004400228751655114 1400/02/13 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بومهن موسوي قم نظري 1100 13788 8000 153200 166988
0 جمع کل 8200 166878 120000 1854200 2021078