ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250001500140220008114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم باقري 300 10080 8000 112000 122080
2 بسته 571250001500139770075114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بوشهر موسوي قم باغباني 300 9918 8000 110200 120118
3 بسته 571250001500138700895114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اردکان-يزد موسوي قم غلامرضايي 300 9918 8000 110200 120118
4 بسته 571250001500137620000114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم مسيبي 300 10080 8000 112000 122080
5 بسته 571250001500136550067114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمانشاه موسوي قم اختياري 300 9918 8000 110200 120118
6 بسته 571250001500135470005114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز موسوي قم موتاب 300 10674 8000 118600 129274
7 بسته 571250001500134400646114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک دزفول موسوي قم محتشمي 300 9918 8000 110200 120118
8 بسته 571250001500133320034114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قزوين موسوي قم انتظاري 300 9918 8000 110200 120118
9 بسته 571250001500132250079114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم زرنگاري 300 9918 8000 110200 120118
10 بسته 571250001500131170003114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج موسوي قم کاسه گري 300 10674 8000 118600 129274
11 بسته 571250001500130100004114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت موسوي قم پيش بين 300 9918 8000 110200 120118
12 بسته 571250001500129650866114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سميرم موسوي قم فرقاني 300 9378 8000 104200 113578
13 بسته 571250001500128570077114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رفسنجان موسوي قم رضايي 300 9918 8000 110200 120118
14 بسته 571250001500127500085114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نجف آباد موسوي قم ملکي 300 9378 8000 104200 113578
15 بسته 571250001500126420788114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کهنوج موسوي قم پوزاد 300 9918 8000 110200 120118
16 بسته 571250001500125350008114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم صانعي 300 10080 8000 112000 122080
17 بسته 571250001500124270035114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سمنان موسوي قم تيموري 300 9378 8000 104200 113578
18 بسته 571250001500123200000114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم پايدار 300 10080 8000 112000 122080
19 بسته 571250001500122120003114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج موسوي قم احمدي 300 10674 8000 118600 129274
20 بسته 571250001500121050057114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اروميه موسوي قم اوغلي 300 9918 8000 110200 120118
21 بسته 571250001500120970066114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سنندج موسوي قم گلمحمدي 300 9918 8000 110200 120118
22 بسته 571250001500119520007114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم تاجي 300 10674 8000 118600 129274
23 بسته 571250001500118450058114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خوي موسوي قم قلي زاده 500 9918 8000 110200 120118
24 بسته 571250001500117379976114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نگور موسوي قم ميراث 500 9918 8000 110200 120118
25 بسته 571250001500116300008114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم خليلي 500 10080 8000 112000 122080
26 بسته 571250001500115220000114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم عسگري 500 10080 8000 112000 122080
27 بسته 571250001500114150008114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم توکلي 500 10080 8000 112000 122080
28 بسته 571250001500113070004114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت موسوي قم فلاحي 500 9918 8000 110200 120118
29 بسته 571250001500112000004114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت موسوي قم محسن زاده 500 9918 8000 110200 120118
30 بسته 571250001500111920075114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بوشهر موسوي قم درويشي 800 12438 8000 138200 150638
31 بسته 571250001500110850000114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم کريمي 800 12258 8000 136200 148458
32 بسته 571250001500109400657114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ملاير موسوي قم نادري 800 12438 8000 138200 150638
33 بسته 571250001500108320065114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک همدان موسوي قم جنتي 800 12438 8000 138200 150638
34 بسته 571250001500107250898114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مهريز موسوي قم تيربند 800 12438 8000 138200 150638
35 بسته 571250001500106170008114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم نادري 800 12258 8000 136200 148458
36 بسته 571250001500105100000114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم تدين 800 12258 8000 136200 148458
37 بسته 571250001500104020986114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زابل موسوي قم گرگيج 800 12438 8000 138200 150638
38 بسته 571250001500103950038114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اراک موسوي قم جعفري 800 11358 8000 126200 137558
39 بسته 571250001500102870008114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم کياني 800 12258 8000 136200 148458
40 بسته 571250001500101800058114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خوي موسوي قم شري زاده 800 12438 8000 138200 150638
41 بسته 571250001500100726373114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اميديه موسوي قم قنواتي 800 12438 8000 138200 150638
42 بسته 571250001500099450003114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج موسوي قم مقراضي 1100 16218 8000 180200 196418
43 بسته 571250001500098370076114 1400/01/15 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمان موسوي قم جعفري 1200 14958 8000 166200 181158
0 جمع کل 22000 468792 344000 5208800 5677592