ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250004700748750000114 1400/02/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم اميري 300 10080 8000 112000 122080
2 بسته 571250004700747670033114 1400/02/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اسلام شهر موسوي قم جعفري 300 9378 8000 104200 113578
3 بسته 571250004700746600000114 1400/02/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم اميري 300 10080 8000 112000 122080
4 بسته 571250004700745520476114 1400/02/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قائم شهر موسوي قم نتاج 300 9918 8000 110200 120118
5 بسته 571250004700744450065114 1400/02/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک همدان موسوي قم پرتو 300 9918 8000 110200 120118
6 بسته 571250004700743370889114 1400/02/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک لردگان موسوي قم طهماسبي 300 9918 8000 110200 120118
7 بسته 571250004700742300005114 1400/02/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز موسوي قم زارعان 300 10674 8000 118600 129274
8 بسته 571250004700741220688114 1400/02/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک دورود موسوي قم اسلامي 300 9918 8000 110200 120118
9 بسته 571250004700740157979114 1400/02/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرجاسک موسوي قم صامي 300 9918 8000 110200 120118
10 بسته 571250004700739700008114 1400/02/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم مظاهري 300 10080 8000 112000 122080
11 بسته 571250004700738620088114 1400/02/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شهر کرد موسوي قم اميري 750 12438 8000 138200 150638
12 بسته 571250004700737550079114 1400/02/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم محبي زاده 1850 14958 8000 166200 181158
0   جمع کل             5600 127278 96000 1414200 1541478