ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250001600210050648114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک انديمشک موسوي قم پهلوان 400 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250001600209609773114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اسلاميه موسوي قم صفايي 400 9918 8000 110200 120118
3 بسته 571250001600208520055114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مراغه-آذربايجان شرقي موسوي قم اميني 400 9918 8000 110200 120118
4 بسته 571250001600207450083114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شاهين شهر موسوي قم غلامي 400 9378 8000 104200 113578
5 بسته 571250001600206370088114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شهر کرد موسوي قم شاهوردي 400 9918 8000 110200 120118
6 بسته 571250001600205300456114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ابهر موسوي قم اکبري 400 9918 8000 110200 120118
7 بسته 571250001600204220043114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرانزلي موسوي قم حيدري 400 9918 8000 110200 120118
8 بسته 571250001600203157558114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک جم موسوي قم بخشي 400 9918 8000 110200 120118
9 بسته 571250001600202070000114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم هدايت پور 400 10080 8000 112000 122080
10 بسته 571250001600201000795114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قشم موسوي قم نادرپور 400 9918 8000 110200 120118
11 بسته 571250001600200926356114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرامام خميني موسوي قم شيخاني 400 9918 8000 110200 120118
12 بسته 571250001600199650795114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قشم موسوي قم نادررپور 400 9918 8000 110200 120118
13 بسته 571250001600198570059114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مهاباد-آذربايجان غربي موسوي قم اعزازي 400 9918 8000 110200 120118
14 بسته 571250001600197500006114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم زارعي 400 10674 8000 118600 129274
15 بسته 571250001600196420693114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ايلام موسوي قم هاشمي 400 9918 8000 110200 120118
16 بسته 571250001600195350000114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم مالمير 400 10080 8000 112000 122080
17 بسته 571250001600194270758114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک دوگنبدان موسوي قم حسني 400 9918 8000 110200 120118
18 بسته 571250001600193200094114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بجنورد موسوي قم صانعي 400 9918 8000 110200 120118
19 بسته 571250001600192120986114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زابل موسوي قم کمالي 400 9918 8000 110200 120118
20 بسته 571250001600191050065114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک همدان موسوي قم محمدي 400 9918 8000 110200 120118
21 بسته 571250001600190970533114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شهرجديدسهند موسوي قم پيوندي 400 9918 8000 110200 120118
22 بسته 571250001600189520004114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت موسوي قم رسولي 900 12438 8000 138200 150638
23 بسته 571250001600188450057114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اروميه موسوي قم درويشي 900 12438 8000 138200 150638
24 بسته 571250001600187370005114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز موسوي قم خليل نژاد 900 13446 8000 149400 162846
25 بسته 571250001600186300008114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم عابديني 900 12258 8000 136200 148458
26 بسته 571250001600185220007114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم اميني راد 900 13446 8000 149400 162846
27 بسته 571250001600184154339114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خشکبيجار موسوي قم ميرعظيمي 900 12438 8000 138200 150638
28 بسته 571250001600183070766114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بم موسوي قم افشاري 900 12438 8000 138200 150638
29 بسته 571250001600182000956114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خواف موسوي قم قوام 900 12438 8000 138200 150638
30 بسته 571250001600181920009114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم يزداني 900 13446 8000 149400 162846
31 بسته 571250001600180850388114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خمين موسوي قم مداحي 900 11358 8000 126200 137558
32 بسته 571250001600179400048114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ساري موسوي قم حجه فروش 900 12438 8000 138200 150638
33 بسته 571250001600178320635114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرماهشهر موسوي قم محيسن 900 12438 8000 138200 150638
34 بسته 571250001600177250378114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک محلات موسوي قم رضا علي 900 11358 8000 126200 137558
35 بسته 571250001600176170545114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهر موسوي قم عليزاده 900 12438 8000 138200 150638
36 بسته 571250001600175100000114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم نجفي 900 12258 8000 136200 148458
37 بسته 571250001600174020966114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اسفراين موسوي قم عباسي 900 12438 8000 138200 150638
38 بسته 571250001600173950000114 1400/01/16 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم غلامي 1500 14931 8000 165900 180831
39 بسته 571250001600172870076111 1400/01/16 پیشتاز عادی کرمان موسوي قم ماجرايي 1500 13320 8000 148000 161320
0   جمع کل             25800 436581 312000 4850900 5287481