ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250001700157120063114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک آبادان موسوي قم انوري 400 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250001700156050009114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم اعلمي 400 10674 8000 118600 129274
3 بسته 571250001700155970664114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ديواندره موسوي قم فرج زاده 400 9918 8000 110200 120118
4 بسته 571250001700154900066114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سنندج موسوي قم خالديان 400 9918 8000 110200 120118
5 بسته 571250001700153820006114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم ساکي 400 10674 8000 118600 129274
6 بسته 571250001700152750035114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سمنان موسوي قم اميرنژاد 400 9378 8000 104200 113578
7 بسته 571250001700151670058114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خوي موسوي قم حامد پور 400 9918 8000 110200 120118
8 بسته 571250001700150600003114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج موسوي قم طالبي 400 10674 8000 118600 129274
9 بسته 571250001700149150339114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک پاکدشت موسوي قم ابياري 400 9378 8000 104200 113578
10 بسته 571250001700148070588114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سلماس موسوي قم سعيدي 400 9918 8000 110200 120118
11 بسته 571250001700147000753114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرگناوه موسوي قم دشتي 400 9918 8000 110200 120118
12 بسته 571250001700146920088114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شهر کرد موسوي قم هاشمي 400 9918 8000 110200 120118
13 بسته 571250001700145850005114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز موسوي قم مهدي پور 400 10674 8000 118600 129274
14 بسته 571250001700144770000114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم خدادادي 400 10080 8000 112000 122080
15 بسته 571250001700143700385114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کميجان موسوي قم يوسفي 350 9378 8000 104200 113578
16 بسته 571250001700142620008114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم توکلي 600 12258 8000 136200 148458
17 بسته 571250001700141550008114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم نيکبخت 400 10080 8000 112000 122080
18 بسته 571250001700140470000114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم نوري 650 12258 8000 136200 148458
19 بسته 571250001700139020045114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زنجان موسوي قم سليمي 500 9918 8000 110200 120118
20 بسته 571250001700138950038114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اراک موسوي قم رستگاري 600 11358 8000 126200 137558
21 بسته 571250001700137870008114 1400/01/17 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم رشيدي 1000 12258 8000 136200 148458
0   جمع کل             9700 218466 168000 2427400 2645866