ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250004900769320004114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت موسوي قم فلاحي 400 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250004900768250987114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زهک موسوي قم ارباب 400 9918 8000 110200 120118
3 بسته 571250004900767170474114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بابلسر موسوي قم نصرالهي 400 9918 8000 110200 120118
4 بسته 571250004900766100075114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بوشهر موسوي قم موسوي 400 9918 8000 110200 120118
5 بسته 571250004900765020000114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم سرگلي 400 10080 8000 112000 122080
6 بسته 571250004900764950039114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ساوه موسوي قم ابوه دري 400 9378 8000 104200 113578
7 بسته 571250004900763870004114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت موسوي قم ققاسمي 400 9918 8000 110200 120118
8 بسته 571250004900762800000114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم خراساني 400 10080 8000 112000 122080
9 بسته 571250004900761720008114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم پيوندي 400 10080 8000 112000 122080
10 بسته 571250004900760650008114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم عسگري 400 10080 8000 112000 122080
11 بسته 571250004900759200000114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم جماليان 400 10080 8000 112000 122080
12 بسته 571250004900758120076114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمان موسوي قم کريم ابادي 600 12438 8000 138200 150638
13 بسته 571250004900757050000114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم ايوبي 900 12258 8000 136200 148458
14 بسته 571250004900756970045114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زنجان موسوي قم عليپور 900 12438 8000 138200 150638
15 بسته 571250004900755900648114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک انديمشک موسوي قم توسلي 900 12438 8000 138200 150638
16 بسته 571250004900754820008114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم حسيني 900 12258 8000 136200 148458
17 بسته 571250004900753750008114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم موجاني 900 12258 8000 136200 148458
18 بسته 571250004900752670379114 1400/02/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک دليجان موسوي قم احمدي 900 11358 8000 126200 137558
0   جمع کل             10400 194814 144000 2164600 2359414