ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250001800183320000114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم تتاردار 400 10080 8000 112000 122080
2 بسته 571250001800182250693114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ايلام موسوي قم انصاري 400 9918 8000 110200 120118
3 بسته 571250001800181170759114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ياسوج موسوي قم اقبالي فرد 400 9918 8000 110200 120118
4 بسته 571250001800180103784114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نيمور موسوي قم براتي 400 9378 8000 104200 113578
5 بسته 571250001800179650079114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم سالاري 400 9918 8000 110200 120118
6 بسته 571250001800178570000114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم بهزاديان 400 10080 8000 112000 122080
7 بسته 571250001800177500007114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم کريمي 400 10674 8000 118600 129274
8 بسته 571250001800176425969114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ربط موسوي قم حسن پوري 400 9918 8000 110200 120118
9 بسته 571250001800175350007114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم سرداري 400 10674 8000 118600 129274
10 بسته 571250001800174270008114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم خسروي 400 10080 8000 112000 122080
11 بسته 571250001800173200967114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کاشمر موسوي قم هاتفي 400 9918 8000 110200 120118
12 بسته 571250001800172120048114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ساري موسوي قم مجاهدي 400 9918 8000 110200 120118
13 بسته 571250001800171050975114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نهبندان موسوي قم روشندل 400 9918 8000 110200 120118
14 بسته 571250001800170970635114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرماهشهر موسوي قم قنواتي 400 9918 8000 110200 120118
15 بسته 571250001800169520079114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم محمدي 400 9918 8000 110200 120118
16 بسته 571250001800168450006114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم ساکي 400 10674 8000 118600 129274
17 بسته 571250001800167370079114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم سروپيکر 400 9918 8000 110200 120118
18 بسته 571250001800166300004114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت موسوي قم مرام پرست 400 9918 8000 110200 120118
19 بسته 571250001800165220093114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نيشابور موسوي قم رادفر 400 9918 8000 110200 120118
20 بسته 571250001800164150007114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم سعادت 400 10674 8000 118600 129274
21 بسته 571250001800163070079114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم قاسمي 400 9918 8000 110200 120118
22 بسته 571250001800162000693114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ايلام موسوي قم نوري 400 9918 8000 110200 120118
23 بسته 571250001800161920036114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شاهرود موسوي قم قاسمي 400 9378 8000 104200 113578
24 بسته 571250001800160850386114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شازند موسوي قم بابايي 400 9378 8000 104200 113578
25 بسته 571250001800159400000114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم بخشي 400 10080 8000 112000 122080
26 بسته 571250001800158320000114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم ابراهيمي 800 12258 8000 136200 148458
27 بسته 571250001800157250079114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم محمدي 800 12438 8000 138200 150638
28 بسته 571250001800156170759114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ياسوج موسوي قم رحيميان 800 12438 8000 138200 150638
29 بسته 571250001800155100978114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بشرويه موسوي قم رضايي 800 12438 8000 138200 150638
30 بسته 571250001800154020005114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز موسوي قم فتحي 800 13446 8000 149400 162846
31 بسته 571250001800153950009114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم فخرايي 800 13446 8000 149400 162846
32 بسته 571250001800152870000114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم قبادي 800 12258 8000 136200 148458
33 بسته 571250001800151800003114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج موسوي قم خوش قدم 800 13446 8000 149400 162846
34 بسته 571250001800150720003114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج موسوي قم نريمان 800 13446 8000 149400 162846
35 بسته 571250001800149279456114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک راز موسوي قم مهدي ابادي 800 12438 8000 138200 150638
36 بسته 571250001800148200076114 1400/01/18 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمان موسوي قم مهدي ابادي 2600 17208 8000 191200 208408
0   جمع کل             20600 395262 288000 4391800 4787062