ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250005000223950687114 1400/02/19 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ازنا موسوي قم نعمتي 300 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250005000222870057114 1400/02/19 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اروميه موسوي قم محمدي 300 9918 8000 110200 120118
3 بسته 571250005000221800035114 1400/02/19 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سمنان موسوي قم طبائي 300 9378 8000 104200 113578
4 بسته 571250005000220720000114 1400/02/19 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم اقليمي 300 10080 8000 112000 122080
5 بسته 571250005000219270079114 1400/02/19 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم اکبري 300 9918 8000 110200 120118
6 بسته 571250005000218200436114 1400/02/19 پیشتاز دوقبضه الکترونیک صومعه سرا موسوي قم خداداد 5050 23958 8000 266200 290158
0   جمع کل             6550 73170 48000 813000 886170