ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250003700248300034114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قزوين موسوي قم سليمي 300 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250003700247220643114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شادگان موسوي قم حياوي 300 9918 8000 110200 120118
3 بسته 571250003700246150000114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم شهروزي 550 12258 8000 136200 148458
4 بسته 571250003700245070944114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک جاجرم موسوي قم رحمانيان 950 12438 8000 138200 150638
5 بسته 571250003700244000435114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک فومن موسوي قم جهانگرد 950 12438 8000 138200 150638
6 بسته 571250003700243920009114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم درويشي 950 13446 8000 149400 162846
7 بسته 571250003700242850083114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شاهين شهر موسوي قم سعادت 950 11358 8000 126200 137558
8 بسته 571250003700241770007114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم بهادري 950 13446 8000 149400 162846
9 بسته 571250003700240700000114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم ابدالي 950 12258 8000 136200 148458
10 بسته 571250003700239250035114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سمنان موسوي قم زاهدي 950 11358 8000 126200 137558
11 بسته 571250003700238170000114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم حکيمي 950 12258 8000 136200 148458
12 بسته 571250003700237100045114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زنجان موسوي قم نظم ده 950 12438 8000 138200 150638
13 بسته 571250003700236020456114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ابهر موسوي قم پسنده 950 12438 8000 138200 150638
14 بسته 571250003700235950003114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج موسوي قم کهتري 950 13446 8000 149400 162846
15 بسته 571250003700234870000114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم موسوي 950 12258 8000 136200 148458
16 بسته 571250003700233800008114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم جباري 950 12258 8000 136200 148458
17 بسته 571250003700232720000114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم ضيايي 2150 17406 8000 193400 210806
18 بسته 571250003700231650008114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم ابراهيمي 4200 22356 8000 248400 270756
19 بسته 571250003700230570093114 1400/02/06 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نيشابور موسوي قم حبيبي 2400 17208 8000 191200 208408
0 جمع کل 22250 250902 152000 2787800 3038702