ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250003300223177946114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سيريک موسوي قم جنگي زاده 400 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250003300222100000114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم نحوي 400 10080 8000 112000 122080
3 بسته 571250003300221020376114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رباطکریم موسوي قم زيني 400 9378 8000 104200 113578
4 بسته 571250003300220950007114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم حجتي 400 10674 8000 118600 129274
5 بسته 571250003300219500000114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم حجازي فر 400 10080 8000 112000 122080
6 بسته 571250003300218420087114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کاشان موسوي قم پيوندي 400 9378 8000 104200 113578
7 بسته 571250003300217350635114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرماهشهر موسوي قم ذاکريان 400 9918 8000 110200 120118
8 بسته 571250003300216270007114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم افشاريان 400 10674 8000 118600 129274
9 بسته 571250003300215207445114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مهر-فارس موسوي قم صداقت 400 9918 8000 110200 120118
10 بسته 571250003300214120000114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم به نژاد 400 10080 8000 112000 122080
11 بسته 571250003300213050738114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اقليد موسوي قم لطفي 400 9918 8000 110200 120118
12 بسته 571250003300212974339114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خشکبيجار موسوي قم ميرعظيمي 400 9918 8000 110200 120118
13 بسته 571250003300211900375114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قدس موسوي قم پورمحمدي 400 9378 8000 104200 113578
14 بسته 571250003300210820068114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خرم آباد-لرستان موسوي قم دولتشاه 400 9918 8000 110200 120118
15 بسته 571250003300209370078114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سيرجان موسوي قم سرافراز 400 9918 8000 110200 120118
16 بسته 571250003300208300746114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک فسا موسوي قم فضل اله پور 400 9918 8000 110200 120118
17 بسته 571250003300207226796114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک روانسر موسوي قم کبکي 400 9918 8000 110200 120118
18 بسته 571250003300206156746114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک صحنه موسوي قم جاورسينه 400 9918 8000 110200 120118
19 بسته 571250003300205070655114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کبودرآهنگ موسوي قم فتحي 800 12438 8000 138200 150638
20 بسته 571250003300204000000114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم اميري 800 12258 8000 136200 148458
21 بسته 571250003300203927395114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک صفاشهر موسوي قم طيبي 800 12438 8000 138200 150638
22 بسته 571250003300202850756114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک برازجان موسوي قم بي باک 800 12438 8000 138200 150638
23 بسته 571250003300201770000114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم دهقان 800 12258 8000 136200 148458
24 بسته 571250003300200700055114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مراغه-آذربايجان شرقي موسوي قم اسماعيلي 800 12438 8000 138200 150638
25 بسته 571250003300199420009114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم جلال پور 800 13446 8000 149400 162846
26 بسته 571250003300198350555114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بناب موسوي قم فرشيدي 800 12438 8000 138200 150638
27 بسته 571250003300197270008114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم تيموري 800 12258 8000 136200 148458
28 بسته 571250003300196200435114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک فومن موسوي قم همت زاده 800 12438 8000 138200 150638
29 بسته 571250003300195120000114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم صادقي 800 12258 8000 136200 148458
30 بسته 571250003300194050006114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم محمدرخ 800 13446 8000 149400 162846
31 بسته 571250003300193970003114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج موسوي قم کريمي 800 13446 8000 149400 162846
32 بسته 571250003300192900076114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمان موسوي قم حسني 800 12438 8000 138200 150638
33 بسته 571250003300191820067114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمانشاه موسوي قم اسکندري 800 12438 8000 138200 150638
34 بسته 571250003300190750693114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ايلام موسوي قم کريمي 800 12438 8000 138200 150638
35 بسته 571250003300189300038114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اراک موسوي قم شهپري 800 11358 8000 126200 137558
36 بسته 571250003300188228897114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سردشت-چهارمحال و بختياري موسوي قم قنبري 800 12438 8000 138200 150638
37 بسته 571250003300187150069114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بروجرد موسوي قم گيوکي 800 12438 8000 138200 150638
38 بسته 571250003300186070000114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم هاشم پور 800 12258 8000 136200 148458
39 بسته 571250003300185000333114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نظرآباد موسوي قم ساماني پور 800 12438 8000 138200 150638
40 بسته 571250003300184920009114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم رضائي 800 13446 8000 149400 162846
41 بسته 571250003300183850887114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بروجن موسوي قم احسان پور 800 12438 8000 138200 150638
42 بسته 571250003300182770046114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک آمل موسوي قم عمراني 800 12438 8000 138200 150638
43 بسته 571250003300181700065114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک همدان موسوي قم مجيدي 800 12438 8000 138200 150638
44 بسته 571250003300180620065114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک همدان موسوي قم آقابائي 800 12438 8000 138200 150638
45 بسته 571250003300179170009114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم نجاتزاده 800 13446 8000 149400 162846
46 بسته 571250003300178100748114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک داراب-فارس موسوي قم اشرفا 800 12438 8000 138200 150638
47 بسته 571250003300177028475114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک چرمهين موسوي قم اميني 800 11358 8000 126200 137558
48 بسته 571250003300176950045114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زنجان موسوي قم موسوي 800 12438 8000 138200 150638
49 بسته 571250003300175870896114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ميبد موسوي قم مسلم نژاد 800 12438 8000 138200 150638
50 بسته 571250003300174800006114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم مهرپور 800 13446 8000 149400 162846
51 بسته 571250003300173720065114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک همدان موسوي قم مرادي 800 12438 8000 138200 150638
52 بسته 571250003300172650635114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرماهشهر موسوي قم حکمت فر 800 12438 8000 138200 150638
53 بسته 571250003300171570358114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک گرمسار موسوي قم خالقي 800 11358 8000 126200 137558
54 بسته 571250003300170503169114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ملارد موسوي قم محمدي نسب 1800 13788 8000 153200 166988
55 بسته 571250003300169050468114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تنکابن موسوي قم پارسامهر 1150 14958 8000 166200 181158
56 بسته 571250003300168970008114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم خيرخواه 1150 14931 8000 165900 180831
57 بسته 571250003300167900979114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک طبس موسوي قم قربان 1150 14958 8000 166200 181158
58 بسته 571250003300166820008114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم مصطفوي 1150 14931 8000 165900 180831
59 بسته 571250003300165750093114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نيشابور موسوي قم ذيروجي 1150 14958 8000 166200 181158
60 بسته 571250003300164670009114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم مظفري 1000 13446 8000 149400 162846
61 بسته 571250003300163600009114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم کياني 1400 16218 8000 180200 196418
62 بسته 571250003300162520753114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرگناوه موسوي قم علي زاده 2400 17208 8000 191200 208408
63 بسته 571250003300161450007114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم رمضاني 3200 21168 8000 235200 256368
64 بسته 571250003300160370003114 1400/02/02 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج موسوي قم کرمي 5850 26118 8000 290200 316318
0   جمع کل             56600 798822 512000 8875800 9674622