ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250005200166850888114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اردل موسوي قم باقري 150 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250005200165770896114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ميبد موسوي قم پوريان 150 9918 8000 110200 120118
3 بسته 571250005200164700038114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اراک موسوي قم وصالي 150 9378 8000 104200 113578
4 بسته 571250005200163620063114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک آبادان موسوي قم نادري 150 9918 8000 110200 120118
5 بسته 571250005200162550477114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک جويبار موسوي قم باقري 200 9918 8000 110200 120118
6 بسته 571250005200161470085114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نجف آباد موسوي قم بقايي 200 9378 8000 104200 113578
7 بسته 571250005200160400009114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم اکبرزاده 350 10674 8000 118600 129274
8 بسته 571250005200159950000114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم محجوبي 400 10080 8000 112000 122080
9 بسته 571250005200158870067114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمانشاه موسوي قم جليلان 350 9918 8000 110200 120118
10 بسته 571250005200157800339114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک پاکدشت موسوي قم فيض اله زاده 350 9378 8000 104200 113578
11 بسته 571250005200156720477114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک جويبار موسوي قم نظري 300 9918 8000 110200 120118
12 بسته 571250005200155650436114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک صومعه سرا موسوي قم مددي 500 9918 8000 110200 120118
13 بسته 571250005200154570000114 1400/02/21 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم کثيري 600 12258 8000 136200 148458
0   جمع کل             3850 130572 104000 1450800 1581372