ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250002300224170375114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قدس موسوي قم سپاهي 1000 11358 8000 126200 137558
2 بسته 571250002300223100007114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم کرمي 1000 13446 8000 149400 162846
3 بسته 571250002300222020834114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک دولت آباد-اصفهان موسوي قم کريمي 1000 11358 8000 126200 137558
4 بسته 571250002300221950057114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اروميه موسوي قم اصلاني 1000 12438 8000 138200 150638
5 بسته 571250002300220870004114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت موسوي قم گلي 1000 12438 8000 138200 150638
6 بسته 571250002300219420007114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم خزاعي 1000 13446 8000 149400 162846
7 بسته 571250002300218350065114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک همدان موسوي قم همتي 1000 12438 8000 138200 150638
8 بسته 571250002300217270000114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم کرمي 1000 12258 8000 136200 148458
9 بسته 571250002300216200449114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کلاچاي موسوي قم بابايي 1000 12438 8000 138200 150638
10 بسته 571250002300215120079114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم منگليان 1000 12438 8000 138200 150638
11 بسته 571250002300214058344114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک گز برخوار موسوي قم جعفريان 1000 11358 8000 126200 137558
12 بسته 571250002300213970076114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمان موسوي قم سلطاني 1250 14958 8000 166200 181158
13 بسته 571250002300212900007114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم فلاحيي 1000 13446 8000 149400 162846
14 بسته 571250002300211820543114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک هاديشهر موسوي قم پاشايي 1000 12438 8000 138200 150638
15 بسته 571250002300210750089114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک يزد موسوي قم مشتاقي 1000 12438 8000 138200 150638
16 بسته 571250002300209300076114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمان موسوي قم حيدرپور 1000 12438 8000 138200 150638
17 بسته 571250002300208220047114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بابل موسوي قم کردي 1000 12438 8000 138200 150638
18 بسته 571250002300207150008114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم عسگري 1000 12258 8000 136200 148458
19 بسته 571250002300206070000114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم مشکي 1000 12258 8000 136200 148458
20 بسته 571250002300205000000114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم الفي 1000 12258 8000 136200 148458
21 بسته 571250002300204927434114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک لامرد موسوي قم شيخي 1000 12438 8000 138200 150638
22 بسته 571250002300203850006114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم تامراي 1000 13446 8000 149400 162846
23 بسته 571250002300202770008114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم طاحونه 1000 12258 8000 136200 148458
24 بسته 571250002300201700006114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم اصلاني 1000 13446 8000 149400 162846
25 بسته 571250002300200620004114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت موسوي قم قيصر نژاد 1000 12438 8000 138200 150638
26 بسته 571250002300199350069114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بروجرد موسوي قم بختياري 1000 12438 8000 138200 150638
27 بسته 571250002300198270753114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرگناوه موسوي قم علي زاده 1000 12438 8000 138200 150638
28 بسته 571250002300197200008114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم کيخايي 1000 12258 8000 136200 148458
29 بسته 571250002300196120336114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک هشتگرد موسوي قم بگان 1000 12438 8000 138200 150638
30 بسته 571250002300195050837114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کوهپايه موسوي قم طوفاني 1000 11358 8000 126200 137558
31 بسته 571250002300194970009114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم شريف 1000 13446 8000 149400 162846
32 بسته 571250002300193900009114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم رفيعي 1000 13446 8000 149400 162846
33 بسته 571250002300192820476114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قائم شهر موسوي قم نيکوزاد 1000 12438 8000 138200 150638
34 بسته 571250002300191750895114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اردکان-يزد موسوي قم گلزاري 1000 12438 8000 138200 150638
35 بسته 571250002300190670007114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم زماني 1000 13446 8000 149400 162846
36 بسته 571250002300189220048114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ساري موسوي قم بغيازي 1000 12438 8000 138200 150638
37 بسته 571250002300188150636114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بهبهان موسوي قم صفاابادي 1000 12438 8000 138200 150638
38 بسته 571250002300187070489114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرترکمن موسوي قم رياضي فر 2150 17208 8000 191200 208408
39 بسته 571250002300186000794114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کيش موسوي قم پژوهشي 1000 12438 8000 138200 150638
40 بسته 571250002300185920398114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک فیروزکوه موسوي قم حامديان 1000 11358 8000 126200 137558
41 بسته 571250002300184850009114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم سکاکي 1000 13446 8000 149400 162846
42 بسته 571250002300183775458114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ورزقان موسوي قم علي پور 1000 12438 8000 138200 150638
43 بسته 571250002300182700005114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز موسوي قم اورنگي فرد 1000 13446 8000 149400 162846
44 بسته 571250002300181626951114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شباب موسوي قم رنجبر 1000 12438 8000 138200 150638
45 بسته 571250002300180550075114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بوشهر موسوي قم شريفيان 1000 12438 8000 138200 150638
46 بسته 571250002300179100007114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم معتمدي 1000 13446 8000 149400 162846
47 بسته 571250002300178020443114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سياهکل موسوي قم ديلمي 1000 12438 8000 138200 150638
48 بسته 571250002300177950638114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رامهرمز موسوي قم اميني 1000 12438 8000 138200 150638
49 بسته 571250002300176870747114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک فيروز آباد-فارس موسوي قم هيربد 1000 12438 8000 138200 150638
50 بسته 571250002300175800446114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رودبار-گيلان موسوي قم شيرزاد 1000 12438 8000 138200 150638
51 بسته 571250002300174720005114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز موسوي قم فتحي 1000 13446 8000 149400 162846
52 بسته 571250002300173650000114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم اميني 1000 12258 8000 136200 148458
53 بسته 571250002300172570003114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج موسوي قم احمدزاده 1000 13446 8000 149400 162846
54 بسته 571250002300171500036114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شاهرود موسوي قم خاوري 1000 11358 8000 126200 137558
55 بسته 571250002300170420045114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زنجان موسوي قم عارفيان 1000 12438 8000 138200 150638
56 بسته 571250002300169970049114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک گرگان موسوي قم شاهعلي 1000 12438 8000 138200 150638
57 بسته 571250002300168900093114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نيشابور موسوي قم قندشتي 1000 12438 8000 138200 150638
58 بسته 571250002300167820089114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک يزد موسوي قم انسانيت 1000 12438 8000 138200 150638
59 بسته 571250002300166750009114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم اميري 1000 13446 8000 149400 162846
60 بسته 571250002300165670067114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمانشاه موسوي قم باوند پور 1000 12438 8000 138200 150638
61 بسته 571250002300164600000114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم محسني 1000 12258 8000 136200 148458
62 بسته 571250002300163520038114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اراک موسوي قم صفايي 1000 11358 8000 126200 137558
63 بسته 571250002300162454384114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رضوانشهر-گيلان موسوي قم مرادخاني 1000 12438 8000 138200 150638
64 بسته 571250002300161370076114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمان موسوي قم کريم آبادي 1000 12438 8000 138200 150638
65 بسته 571250002300160300000114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم قرايي 1000 12258 8000 136200 148458
66 بسته 571250002300159850685114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک پلدختر موسوي قم حيدروند 1000 12438 8000 138200 150638
67 بسته 571250002300158770008114 1400/01/23 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم کريمي 1000 12258 8000 136200 148458
0   جمع کل             68400 845388 536000 9393200 10238588