ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250005600371250000114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم قرباني 300 10080 8000 112000 122080
2 بسته 571250005600370170007114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم جوادي 300 10674 8000 118600 129274
3 بسته 571250005600369720038114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اراک موسوي قم اميني 300 9378 8000 104200 113578
4 بسته 571250005600368650000114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم قرباني 300 10080 8000 112000 122080
5 بسته 571250005600367570075114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بوشهر موسوي قم قائدي 300 9918 8000 110200 120118
6 بسته 571250005600366500794114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کيش موسوي قم نيکي 300 9918 8000 110200 120118
7 بسته 571250005600365420006114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم حبيب نژاد 300 10674 8000 118600 129274
8 بسته 571250005600364350079114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم باوقار 300 9918 8000 110200 120118
9 بسته 571250005600363270476114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قائم شهر موسوي قم نورزاد 300 9918 8000 110200 120118
10 بسته 571250005600362200039114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ساوه موسوي قم فلاحي 300 9378 8000 104200 113578
11 بسته 571250005600361120009114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم وحيدي 300 10674 8000 118600 129274
12 بسته 571250005600360050079114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم قاسمي 300 9918 8000 110200 120118
13 بسته 571250005600359600006114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم ممبيني 300 10674 8000 118600 129274
14 بسته 571250005600358520999114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک نيکشهر موسوي قم ملازهي 300 9918 8000 110200 120118
15 بسته 571250005600357450547114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سراب موسوي قم عطايي 300 9918 8000 110200 120118
16 بسته 571250005600356370009114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم شاهوردي 300 10674 8000 118600 129274
17 بسته 571250005600355300079114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم زرنگاري 300 9918 8000 110200 120118
18 بسته 571250005600354220063114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک آبادان موسوي قم ثنايي 300 9918 8000 110200 120118
19 بسته 571250005600353150034114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قزوين موسوي قم دهقاني 800 12438 8000 138200 150638
20 بسته 571250005600352070074114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک جهرم موسوي قم الطافي 800 12438 8000 138200 150638
21 بسته 571250005600351000088114 1400/02/25 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شهر کرد موسوي قم اميري 800 12438 8000 138200 150638
0   جمع کل             7800 218862 168000 2431800 2650662