ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250002800088700668114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سقز موسوي قم کانون 600 12438 8000 138200 150638
2 بسته 571250002800087620044114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک لاهيجان-گيلان موسوي قم اميري 600 12438 8000 138200 150638
3 بسته 571250002800086558178914 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ابريشم موسوي قم آقاجاني 600 11358 8000 126200 137558
4 بسته 571250002800085470006114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم مقدم 600 13446 8000 149400 162846
5 بسته 571250002800084400003114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج موسوي قم اکبري 600 13446 8000 149400 162846
6 بسته 571250002800083320088114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شهر کرد موسوي قم مختاري 600 12438 8000 138200 150638
7 بسته 571250002800082253169114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ملارد موسوي قم محمدبري 600 11358 8000 126200 137558
8 بسته 571250002800081170786114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک جيرفت موسوي قم بخشي 600 12438 8000 138200 150638
9 بسته 571250002800080100654114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اسدآباد موسوي قم سياح 600 12438 8000 138200 150638
10 بسته 571250002800079650087114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کاشان موسوي قم قانع 600 11358 8000 126200 137558
11 بسته 571250002800078570000114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم نجفي 600 12258 8000 136200 148458
12 بسته 571250002800077500076114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمان موسوي قم قوام آبادي 600 12438 8000 138200 150638
13 بسته 571250002800076420006114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم بالاگريبه 600 13446 8000 149400 162846
14 بسته 571250002800075350895114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اردکان-يزد موسوي قم حسني 600 12438 8000 138200 150638
15 بسته 571250002800074270039114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ساوه موسوي قم زماني 600 11358 8000 126200 137558
16 بسته 571250002800073200000114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم ترابي 600 12258 8000 136200 148458
17 بسته 571250002800072120087114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کاشان موسوي قم شکررريز 600 11358 8000 126200 137558
18 بسته 571250002800071050078114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سيرجان موسوي قم عرب 600 12438 8000 138200 150638
19 بسته 571250002800070970000114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم فرهادي 600 12258 8000 136200 148458
20 بسته 571250002800069520035114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سمنان موسوي قم خرميان 600 11358 8000 126200 137558
21 بسته 571250002800068450098114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زاهدان موسوي قم گلوي 600 12438 8000 138200 150638
22 بسته 571250002800067370497114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک گنبد کاووس موسوي قم کمي 600 12438 8000 138200 150638
23 بسته 571250002800066300786114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک جيرفت موسوي قم کوهستانني 600 12438 8000 138200 150638
24 بسته 571250002800065220748114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک داراب-فارس موسوي قم خواجه 600 12438 8000 138200 150638
25 بسته 571250002800064150657114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ملاير موسوي قم سلامي 600 12438 8000 138200 150638
26 بسته 571250002800063070003114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج موسوي قم مقراصي 600 13446 8000 149400 162846
27 بسته 571250002800062000376114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رباطکریم موسوي قم خادمي 850 11358 8000 126200 137558
28 بسته 571250002800061920474114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بابلسر موسوي قم پيوند 650 12438 8000 138200 150638
29 بسته 571250002800060850000114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم ابوفاضلي 600 12258 8000 136200 148458
30 بسته 571250002800059400098114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زاهدان موسوي قم رحمتي 600 12438 8000 138200 150638
31 بسته 571250002800058320079114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم حيدري 650 12438 8000 138200 150638
32 بسته 571250002800057250079114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرعباس موسوي قم احدي 750 12438 8000 138200 150638
33 بسته 571250002800056170065114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک همدان موسوي قم محمدي رحيم 750 12438 8000 138200 150638
34 بسته 571250002800055107481414 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک دبيران موسوي قم ديانت خواه 950 12438 8000 138200 150638
35 بسته 571250002800054020339114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک پاکدشت موسوي قم اکبري 1200 13788 8000 153200 166988
36 بسته 571250002800053950795114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قشم موسوي قم جوکار 1100 14958 8000 166200 181158
37 بسته 571250002800052870049114 1400/01/28 پیشتاز دوقبضه الکترونیک گرگان موسوي قم نورروزي 7250 28458 8000 316200 344658
0   جمع کل             30950 475848 296000 5287200 5763048