ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد شماره مرجع نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250002900268720076114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمان 20664 موسوي قم رئيسي 400 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250002900267650045114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زنجان 20664 موسوي قم عزيزي 400 9918 8000 110200 120118
3 بسته 571250002900266570394114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مامونيه 20664 موسوي قم محمدي 400 9378 8000 104200 113578
4 بسته 571250002900265500064114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خرمشهر 20664 موسوي قم مطوري 400 9918 8000 110200 120118
5 بسته 571250002900264420003114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرج 20664 موسوي قم کريمي 400 10674 8000 118600 129274
6 بسته 571250002900263350008114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان 20664 موسوي قم صادقي 400 10080 8000 112000 122080
7 بسته 571250002900262270047114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بابل 20664 موسوي قم تيمورتبار 400 9918 8000 110200 120118
8 بسته 571250002900261200436114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک صومعه سرا 20664 موسوي قم فکوري 400 9918 8000 110200 120118
9 بسته 571250002900260120645114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شوشتر 20664 موسوي قم وزيري 400 9918 8000 110200 120118
10 بسته 571250002900259670009114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد 20664 موسوي قم قرايي 400 10674 8000 118600 129274
11 بسته 571250002900258600000114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران 20664 موسوي قم سهرابي 400 10080 8000 112000 122080
12 بسته 571250002900257526667114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک دهگلان 20664 موسوي قم ويسي 400 9918 8000 110200 120118
13 بسته 571250002900256450986114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زابل 20664 موسوي قم موسوي 400 9918 8000 110200 120118
14 بسته 571250002900255370008114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان 20664 موسوي قم هنرمندزاده 800 12258 8000 136200 148458
15 بسته 571250002900254300635114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرماهشهر 20664 موسوي قم محيسيني 800 12438 8000 138200 150638
16 بسته 571250002900253220448114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رودسر 20664 موسوي قم نوروز نيا 800 12438 8000 138200 150638
17 بسته 571250002900252150555114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بناب 20664 موسوي قم داوري 800 12438 8000 138200 150638
18 بسته 571250002900251070005114 1400/01/29 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز 20664 موسوي قم فکري 7000 28593 8000 317700 346293
0   جمع کل       0       15400 208395 144000 2315500 2523895