ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250003100141950094114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بجنورد موسوي قم عزيزي 400 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250003100140870048114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ساري موسوي قم بغيازي 400 9918 8000 110200 120118
3 بسته 571250003100139420000114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم نجفي 400 10080 8000 112000 122080
4 بسته 571250003100138350658114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تويسرکان موسوي قم محمدي 400 9918 8000 110200 120118
5 بسته 571250003100137270757114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک دهدشت موسوي قم جليلي 400 9918 8000 110200 120118
6 بسته 571250003100136200098114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زاهدان موسوي قم شاعر 400 9918 8000 110200 120118
7 بسته 571250003100135126533114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک لالجين موسوي قم فخاري 400 9918 8000 110200 120118
8 بسته 571250003100134050009114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم غفوريان 400 10674 8000 118600 129274
9 بسته 571250003100133970009114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم حسن زاده 400 10674 8000 118600 129274
10 بسته 571250003100132900075114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بوشهر موسوي قم کرمي 400 9918 8000 110200 120118
11 بسته 571250003100131827979114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرجاسک موسوي قم قاسمي 400 9918 8000 110200 120118
12 بسته 571250003100130750477114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک جويبار موسوي قم نظري 800 12438 8000 138200 150638
13 بسته 571250003100129300059114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مهاباد-آذربايجان غربي موسوي قم آردان 800 12438 8000 138200 150638
14 بسته 571250003100128220008114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم باقري 800 12258 8000 136200 148458
15 بسته 571250003100127150476114 1400/01/31 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قائم شهر موسوي قم قاسم نتاج 800 12438 8000 138200 150638
0   جمع کل             7600 160344 120000 1781600 1941944