ردیف عنوان مرسوله بارکد تاریخ ثبت خدمات ویژه مقصد نام ف آدرس ف نام گ وزن مالیات بیمه کرایه پستی هزینه کل
1 بسته 571250003600241656373114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اميديه موسوي قم شيرعلي 300 9918 8000 110200 120118
2 بسته 571250003600230450098114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زاهدان موسوي قم فتحي 400 9918 8000 110200 120118
3 بسته 571250003600229000648114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک انديمشک موسوي قم جهفري 400 9918 8000 110200 120118
4 بسته 571250003600228920065114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک همدان موسوي قم محمدي 400 9918 8000 110200 120118
5 بسته 571250003600227850008114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم منصورزاده 400 10080 8000 112000 122080
6 بسته 571250003600226770000114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم تيمساري 400 10080 8000 112000 122080
7 بسته 571250003600225700000114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم شهلايي 400 10080 8000 112000 122080
8 بسته 571250003600224620008114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم اشجع 400 10080 8000 112000 122080
9 بسته 571250003600223550038114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اراک موسوي قم کهزادي 400 9378 8000 104200 113578
10 بسته 571250003600221400007114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک شيراز-فارس موسوي قم زارع 400 10674 8000 118600 129274
11 بسته 571250003600220320498114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مينو دشت موسوي قم صوفي 400 9918 8000 110200 120118
12 بسته 571250003600219870004114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رشت موسوي قم جدي 400 9918 8000 110200 120118
13 بسته 571250003600218800000114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم خونگر 400 10080 8000 112000 122080
14 بسته 571250003600217720000114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم نيکخواه 400 10080 8000 112000 122080
15 بسته 571250003600216650075114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بوشهر موسوي قم معصومي 400 9918 8000 110200 120118
16 بسته 571250003600215570739114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک آباده موسوي قم الياسي 400 9918 8000 110200 120118
17 بسته 571250003600214500089114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک يزد موسوي قم کلانتر 400 9918 8000 110200 120118
18 بسته 571250003600213420087114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کاشان موسوي قم توکلي 400 9378 8000 104200 113578
19 بسته 571250003600212350076114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمان موسوي قم روي دل 400 9918 8000 110200 120118
20 بسته 571250003600211270657114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ملاير موسوي قم رضايي 400 9918 8000 110200 120118
21 بسته 571250003600210200009114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم عليزاده 400 10674 8000 118600 129274
22 بسته 571250003600209750008114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم لطفي 400 10080 8000 112000 122080
23 بسته 571250003600208670099114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ايرانشهر موسوي قم ريگي 400 9918 8000 110200 120118
24 بسته 571250003600207600000114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم اقايي 400 10080 8000 112000 122080
25 بسته 571250003600206520035114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سمنان موسوي قم سراجي 400 9378 8000 104200 113578
26 بسته 571250003600205450005114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز موسوي قم نقوي 400 10674 8000 118600 129274
27 بسته 571250003600204370099114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ايرانشهر موسوي قم جلالي 400 9918 8000 110200 120118
28 بسته 571250003600203300000114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم بختياري 400 10080 8000 112000 122080
29 بسته 571250003600202220008114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اصفهان موسوي قم توکلي 400 10080 8000 112000 122080
30 بسته 571250003600201150000114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم شادمهر 400 10080 8000 112000 122080
31 بسته 571250003600200076356114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرامام خميني موسوي قم قنواتي 400 9918 8000 110200 120118
32 بسته 571250003600199800009114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک مشهد موسوي قم حسيني 400 10674 8000 118600 129274
33 بسته 571250003600198720068114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خرم آباد-لرستان موسوي قم فضيلت 400 9918 8000 110200 120118
34 بسته 571250003600197650446114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک رودبار-گيلان موسوي قم شکوري 400 9918 8000 110200 120118
35 بسته 571250003600196570006114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اهواز موسوي قم جعفري 400 10674 8000 118600 129274
36 بسته 571250003600195500057114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک اروميه موسوي قم صادقي 400 9918 8000 110200 120118
37 بسته 571250003600194420045114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زنجان موسوي قم رضايي 400 9918 8000 110200 120118
38 بسته 571250003600193350885114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک سامان-چهارمحال و بختياري موسوي قم ساماني 400 9918 8000 110200 120118
39 بسته 571250003600192270987114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک زهک موسوي قم گرگيج 400 9918 8000 110200 120118
40 بسته 571250003600191200005114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تبريز موسوي قم ايماني 400 10674 8000 118600 129274
41 بسته 571250003600190120000114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم نصيريان 400 10080 8000 112000 122080
42 بسته 571250003600189677959114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک ابوموسي موسوي قم مهديار 400 9918 8000 110200 120118
43 بسته 571250003600188600635114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بندرماهشهر موسوي قم جعفري 400 9918 8000 110200 120118
44 بسته 571250003600187520774114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک انار موسوي قم عليزاده 800 12438 8000 138200 150638
45 بسته 571250003600186450097114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بيرجند موسوي قم قدوسي 800 12438 8000 138200 150638
46 بسته 571250003600185370067114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک کرمانشاه موسوي قم برچک 800 12438 8000 138200 150638
47 بسته 571250003600184300476114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک قائم شهر موسوي قم نتاج 800 12438 8000 138200 150638
48 بسته 571250003600183220068114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک خرم آباد-لرستان موسوي قم ملکي 800 12438 8000 138200 150638
49 بسته 571250003600182150075114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک بوشهر موسوي قم صداقت 800 12438 8000 138200 150638
50 بسته 571250003600181070395114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تفرش موسوي قم عسگري 800 11358 8000 126200 137558
51 بسته 571250003600180000000114 1400/02/05 پیشتاز دوقبضه الکترونیک تهران موسوي قم غياثي 800 12258 8000 136200 148458
0   جمع کل             23500 529578 408000 5884200 6413778